Toggle Bar

Skargi do Państwowej Inspekcji Pracy

Przedmiotem skargi składanej do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) może być naruszanie przepisów prawa pracy przez pracodawcę delegującego, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

W przypadku delegowania do 12 miesięcy pracownik delegowany do pracy w Polsce może złożyć skargę, jeżeli pracodawca nie zapewni mu warunków zatrudnienia dotyczących:

 • norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego
 • wynagrodzenia za pracę, w tym także za pracę świadczoną w godzinach nadliczbowych
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ochrony pracownic w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego
 • zatrudnienia młodocianych
 • wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko
 • równego traktowania i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu
 • należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Polski, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na lub poza terytorium Polski

co najmniej tak korzystnych jak wynikające z polskich przepisów Kodeksu pracy i innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników.

Ważne! Okres 12 miesięcy, podczas którego pracodawca delegujący musi zapewnić wymienione wyżej warunki nie mniej korzystne niż wynikające z polskich przepisów, ulega wydłużeniu do 18 miesięcy, jeżeli pracodawca złoży do PIP umotywowane powiadomienie.

W przypadku delegowania długotrwałego – powyżej 18 miesięcy – pracownik delegowany do pracy w Polsce może złożyć skargę do PIP, jeżeli pracodawca nie zapewni mu warunków zatrudnienia w takim samym zakresie, w jakim są gwarantowane pracownikowi zatrudnionemu przez pracodawcę w Polsce na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, z wyłączeniem kwestii dotyczących:

 • zasad i trybu zawierania i rozwiązywania umów o pracę
 • zasad i trybu stosowania klauzul o zakazie konkurencji
 • pracowniczych programów emerytalnych i pracowniczych planów kapitałowych.

Pracownik tymczasowy delegowany do pracy w Polsce może złożyć skargę również na:

 • zagraniczną agencję pracy tymczasowej lub agencję wynajmującą personel, która skierowała go do pracy u polskiego pracodawcy użytkownika
 • pracodawcę użytkownika w Polsce, który korzysta z pracy pracownika tymczasowego delegowanego do niego przez zagraniczną agencję pracy tymczasowej lub wynajmującą personel
 • zagraniczną agencję pracy tymczasowej lub agencję wynajmującą personel, która skierowała pracownika do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika w tym samym lub innym państwie członkowskim w sytuacji, w której ten pracodawca użytkownik skierował takiego pracownika do pracy w Polsce w ramach usług świadczonych na terytorium Polski
 • zagranicznego pracodawcę użytkownika, który, wykonując usługę na terytorium Polski z wykorzystaniem pracowników tymczasowych skierowanych do niego przez agencję pracy tymczasowej lub agencję wynajmującą personel, nie przestrzega przepisów związanych z powierzaniem pracy na terytorium Polski pracownikom wynajętym z agencji pracy tymczasowej lub agencji wynajmującej personel.

Przedmiotem skargi takiego pracownika może być:

 • niezapewnienie delegowanemu pracownikowi tymczasowemu warunków zatrudnienia gwarantowanych polskimi przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
 • niezapewnienie delegowanemu pracownikowi tymczasowemu warunków wynikających z postanowień układów zbiorowych pracy, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy w takim zakresie, w jakim mają zastosowanie do krajowych (polskich) pracowników tymczasowych
 • powierzanie pracy wbrew polskim przepisom o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Pamiętaj! Przedmiotem skargi składanej do PIP przez pracownika delegowanego do pracy w Polsce może być także:

 • naruszenie przez PIP albo jej pracowników praworządności lub interesów skarżących
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy albo pracowników PIP
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Developed in conjunction with Joomla extensions.