Toggle Bar
Wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy
źródło zdjęcia: www.freepik.com

Wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy

Każdy ma prawo złożyć wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli uważa, że są możliwe ulepszenia w realizacji jej zadań. Wniosek może dotyczyć w szczególności ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom.

Jak złożyć skargę lub wniosek

Skargi i wnioski można składać w każdej jednostce organizacyjnej PIP:

  • pisemnie
  • faksem
  • drogą elektroniczną – formularz e-skargi lub e-wniosku dostępny jest na stronie www.pip.gov.pl
  • ustnie – osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza protokół, który jest podpisywany przez nią i przez osobę wnoszącą skargę lub wniosek.

Skarga lub wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy powinny zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko składającego
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania)
  • przedmiot sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

Ważne! Jeśli skarga nie będzie zawierać danych, które są wymienione wyżej, nie będzie rozpatrzona. Państwowa Inspekcja Pracy nie rozpatruje anonimów (skarg niezawierających imienia, nazwiska i adresu). Skarga lub wniosek składane w imieniu innej osoby wymagają przedstawienia przez zgłaszającego pisemnej zgody tej osoby.

Gwarancja anonimowości

Państwowa Inspekcja Pracy zapewnia anonimowość pracownikom, którzy składają skargę, chyba że wyrażą pisemną zgodę na ujawnienie informacji, iż kontrola jest przeprowadzana w związku ze złożoną skargą. W niektórych przypadkach osoba wnosząca skargę może zostać powiadomiona, że bez ujawnienia informacji o kontroli prowadzonej w następstwie skargi, skarga nie będzie rozpatrzona.

Tryb i termin rozpatrzenia skargi lub wniosku

Skargi i wnioski podlegają załatwieniu bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy.

W większości przypadków złożenie skargi do PIP skutkuje wszczęciem postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy PIP w stosunku do podmiotu, którego skarga dotyczy.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy

Skargi i wnioski są załatwiane w formie pisemnej. Po zakończeniu postępowania wnoszący skargę lub wniosek zostanie powiadomiony o sposobie załatwienia sprawy. Zawiadomienie o załatwieniu sprawy wniesionej drogą elektroniczną kieruje się do wnoszącego skargę na podany przez niego adres do korespondencji, o ile nie zastrzegł innego sposobu przekazania tej informacji.

Uwaga! Złożenie skargi do PIP nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem pracy.

Ważne! Jeśli przed złożeniem skargi lub wniosku chcesz skonsultować swoją sytuację prawną, możesz się zwrócić do Państwowej Inspekcji Pracy, która udziela bezpłatnych porad prawnych w zakresie prawa pracy.

Developed in conjunction with Joomla extensions.