Toggle Bar

Prawo do usunięcia danych RODO

Możesz poprosić organizację, która przechowuje Twoje dane, o usunięcie tych danych. W pewnych okolicznościach muszą to zrobić. Czasami można usłyszeć, że nazywa się to "prawem do bycia zapomnianym".

Kiedy mogę poprosić o usunięcie moich danych?

Prawo to ma zastosowanie wyłącznie w następujących okolicznościach:

  • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

  • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

 

Kara za niezrealizowanie żądania usunięcia danych (Kara RODO)

  • nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, wynikającego z praw przysługujących jej na mocy niniejszego rozporządzenia;
  • w wysokości do 20 000 000 EUR lub w przypadku przedsiębiorców, w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

 

Developed in conjunction with Joomla extensions.