Toggle Bar

Wojna w Ukrainie: Sąd stwierdził nieważność decyzji o pozostawieniu nazwiska Nikity Mazepina w wykazach osób objętych środkami ograniczającymi

Stosunek pokrewieństwa z ojcem – Dmitrijem Mazepinem, rosyjskim biznesmenem – nie wystarczy, aby uznać, że Nikita Mazepin jest z nim powiązany wspólnymi interesami, co pozwalałoby na pozostawienie jego nazwiska w tych wykazach.


W marcu 2022 r. nazwisko Nikity Mazepina zostało umieszczone w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi przyjętymi przez Unię Europejską w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę. Przekłada się to w szczególności na zamrożenie jego środków finansowych oraz zakaz wjazdu na terytorium państw członkowskich. Powodem umieszczenia jego nazwiska w tym wykazie są powiązania z jego ojcem, Dmitrijem Mazepinem, wiodącym przedsiębiorcą zaangażowanym w sektory gospodarcze zapewniające istotne źródło dochodów rządowi rosyjskiemu . Zdaniem Rady Dmitrij Mazepin był głównym sponsorem działalności swojego syna jako kierowcy wyścigowego w zespole Formuły 1 Haas za pośrednictwem powiązanych z nim spółek.

Na mocy aktów przyjętych we wrześniu 2022 r. oraz marcu i wrześniu 2023 r.2 Rada przedłużyła moc obowiązującą środków ograniczających wobec Nikity Mazepina do 15 marca 2024 r.

Uznawszy w szczególności, że owe akty3 są wadliwe ze względu na błąd w ocenie, jakiego miała się dopuścić Rada, Nikita Mazepin wniósł do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie ich nieważności.

W swoim wyroku Sąd uwzględnił żądanie Nikity Mazepina i stwierdził nieważność aktów, na mocy których jego nazwisko zostało pozostawione w wykazach osób objętych środkami ograniczającymi.

Sąd przypomniał, że kryterium „powiązania”, zastosowane wobec Nikity Mazepina, odnosi się do okoliczności bycia w sposób ogólny powiązanym wspólnymi interesami. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kryterium to wymaga istnienia związku, który wykracza poza stosunek pokrewieństwa i który winien być ustalony w świetle łańcucha wystarczająco konkretnych, precyzyjnych i spójnych poszlak.

W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd orzekł, że Rada nie wywiązała się z ciążącego na niej ciężaru dowodu wykazania takiego związku. Rada w żaden sposób nie wykazała, aby między Nikitą Mazepinem a jego ojcem istniało powiązanie bądź to na płaszczyźnie ekonomicznej czy kapitałowej, bądź to wskutek istnienia wspólnych interesów wiążących ich w chwili przyjęcia aktów utrzymujących. Co się tyczy zarzucanego sponsorowania Nikity Mazepina przez ojca, Sąd zauważył w szczególności, że od marca 2022 r. Nikita Mazepin nie jest już kierowcą wyścigowym zespołu Formuły 1 Haas. Akty utrzymujące opierają się zatem de facto wyłącznie na stosunku pokrewieństwa, co nie wystarczy, aby móc pozostawić jego nazwisko w wykazach osób objętych środkami ograniczającymi.

Developed in conjunction with Joomla extensions.