Toggle Bar
Ustalenia Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie śmierci w czasie badania rezonansu magnetycznego
źródło zdjęcia: www.freepik.com

Ustalenia Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie śmierci w czasie badania rezonansu magnetycznego

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał decyzję w sprawie pacjenta, który zmarł w wyniku przeprowadzonego badania RM jamy brzusznej z podaniem środka kontrastowego.


Przed badaniem rezonansu magnetycznego pacjentowi podano środek kontrastowy, który chwilę później spowodował u niego duszność, obrzęk jamy ustnej, języka, krtani i tchawicy. W efekcie doszło do zatrzymania krążenia i utraty przytomności.

W opinii Rzecznika Praw Pacjenta wywiad przeprowadzony przed badaniem był niewystarczający. Podczas kwalifikacji nie uzyskano wszelkich niezbędnych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta przed podaniem środka kontrastowego. Nie zostały również zebrane wszystkie niezbędne informacje dotyczące obecności czynników ryzyka ostrych reakcji niepożądanych, tj. wystąpienia w przeszłości ostrej reakcji na środek zawierający gadolin, astmy lub alergii wymagających leczenia farmakologicznego, znacznie podnoszących ryzyko wykonania badania przy obecności wymienionych schorzeń.

Pytania te miałyby na celu ustalenie, czy pacjenta należy zakwalifikować do grupy o podwyższonym ryzyku reakcji niepożądanej i odpowiednio podjąć działanie redukujące wystąpienia ostrej reakcji na gadolinowe środki kontrastowe, np. rozważenie alternatywnego badania, niewymagającego podania środka kontrastowego.

Rzecznik Praw Pacjenta po wpłynięciu wniosku dot. uprawdopodobnionego naruszenia praw pacjenta wystąpił do podmiotu o wyjaśnienia oraz o przekazanie dokumentacji medycznej. Zwrócił się również do Prokuratury Rejonowej Wrocław Fabryczna o udzielenie wyjaśnień dot. prowadzonego postępowania.

Po uzyskaniu wyjaśnień z prokuratury, opinii konsultanta medycznego oraz analizie wyjaśnień podmiotu leczniczego Rzecznik uznał, że doszło naruszenia prawa pacjenta do:

 • świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością;
 • informacji o stanie zdrowia;
 • dokumentacji medycznej

Z ustaleń Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że czynności ratunkowe zostały podjęte bez zwłoki, natomiast ich zakres nie był adekwatny do wymagań. Po wystąpieniu wstrząsu anafilaktycznego, podano adrenalinę domięśniowo, prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową oraz wezwany został zespół ratownictwa medycznego. Zgodnie z opinią konsultanta medycznego, powinny zostać wdrożone jeszcze inne działania ratujące życie pacjenta, przy wykorzystaniu określonych środków farmakologicznych.

Zalecenia Rzecznika Praw Pacjenta dla placówki medycznej, który wnosi o:

 1. zapoznanie z treścią rozstrzygnięcia personelu medycznego podmiotu leczniczego,
  a zwłaszcza personelu medycznego udzielającego pacjentowi świadczeń zdrowotnych;
 2. weryfikację zapisów, obowiązującej w podmiocie leczniczym, kontroli zarządczej
  w zakresie świadczeń zdrowotnych objętym niniejszym rozstrzygnięciem;
 3. przeprowadzenie szkolenia w zakresie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, do informacji o stanie zdrowia oraz
  do dokumentacji medycznej, z uwzględnieniem okoliczności ujawnionych w niniejszej sprawie;
 4. uwzględnienie w działalności podmiotu leczniczego cyklicznych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz sposobu postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia niepożądanego.

Wystąpiono również o zmianę sposobu przeprowadzenia badania podmiotowego tj. stosowanej ankiety wywiadu, wyposażenia sali badań oraz przygotowania personelu celem wyeliminowania w przyszłości zdarzeń o podobnym charakterze

Podmiot ma 30 dnia na odniesienie się do zaleceń Rzecznika Praw Pacjenta.

Wszystkie działania Rzecznika Praw Pacjenta mają na celu zapewnienie pacjentom ochrony ich praw w systemie opieki zdrowotnej. Rzetelne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia to fundament budowania zaufania do instytucji medycznych oraz zapewnienia przejrzystości w postępowaniu lekarzy oraz personelu medycznego względem każdego pacjenta.

Developed in conjunction with Joomla extensions.