Toggle Bar

Sąd Najwyższy: 25 kwietnia 2024 r. odbędzie się posiedzenie w sprawie kredytów we frankach, zagadnienie prawne III CZP 25/22

25 kwietnia 2024 roku to dla frankowiczów bardzo ważny dzień. Tego dnia ma się odbyć posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, którego celem jest podjęcie uchwały frankowej (zagadnienie prawne III CZP 25/22).

 

25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego. Wzbudza to wiele nadziei i jak i oczekiwań wśród frankowiczów. Niemniej jednak, niezależnie od rezultatu tego postępowania, Frankowicze nie powinni czekać z podjęciem działań związanych z odzyskaniem swoich pieniędzy. Jak pokazują statystyki, Frankowicze wygrywają w około 95 % spraw. 

 

O czym będzie rozstrzygał Sąd Najwyższy?

Treść zagadnienia prawnego III CZP 25/22

1. "Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?" a w razie odpowiedzi przeczącej;

2. "Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?"

3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?" niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3:

4. "Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?

5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?

6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?"

 

Sędzia sprawozdawca: SSN Joanna Misztal-Konecka, sprawa przydzielona 29 stycznia 2021 r..

Developed in conjunction with Joomla extensions.