Toggle Bar

Słownik

Ilość terminów: 12
Wyszukiwarka
dark patterns

techniki manipulacji wykorzystywane na stronach internetowych, w szczególności w sklepach internetowych – inaczej złośliwe interfejsy. Mają na celu wymuszanie na kliencie różnego rodzaju zachowania.

darowizna

rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. W prawie polskim przepisy dotyczące darowizny są zawarte w księdze trzeciej (tytuł XXXIII) Kodeksu cywilnego. W przypadku darowizny między osobami fizycznymi stopień pokrewieństwa wpływa na wysokość opodatkowania darowizny. Umowa darowizny powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

definicja legalna

definicja zawarta w przepisie prawnym, która wiążąco ustala znaczenie określonego pojęcia (zwrotu) na użytek danego aktu normatywnego. Definicje legalne zazwyczaj umieszczone są na początku aktów prawnych, choć można je znaleźć także w ich dalszej części. W polskim systemie prawnym sposób używania definicji legalnych zawarty jest w zasadach techniki prawodawczej.

dekret

akt normatywny mający moc ustawy, wydany nie przez parlament, ale przez organ władzy wykonawczej.

delikt

czyn niedozwolony, błąd, przewinienie – pojęcie prawnicze, mające swe korzenie w czasach starożytnego Rzymu, współcześnie funkcjonuje w wielu dziedzinach prawa.

demokracja

jeden z typów ustroju państwa, zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy.

deportacja

przymusowe przesiedlenie najczęściej całej grupy osób z powodów politycznych, deportacja (prawo) – wydalenie cudzoziemca na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej.

dochodzenie

pierwsze stadium postępowania karnego, postępowanie przygotowawcze. Wg prawa polskiego dochodzenie prowadzi się w sprawach mniejszej wagi, w których prowadzenie śledztwa nie jest obowiązkowe; dochodzenie prowadzi policja, działając z własnej inicjatywy na polecenie prokuratora; w niektórych sprawach dochodzenie mogą również prowadzić inne uprawnione do tego organy; dochodzenie w każdej sprawie pozostaje pod nadzorem prokuratora.

domniemanie Synonyms: domniemanie prawne

norma nakazująca przyjąć za udowodniony jakiś fakt lub kształt prawa. Może mieć dwie postacie: należy domniemywać stan A lub jeżeli A, to domniemywa się (funktor tworzący domniemanie) stan B. Zgodnie z art. 234 KPC domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiążą sąd; mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza. Celem domniemań jest ułatwienie w ustalaniu stanu faktycznego.

dowód

pojęcie wieloznaczne, którego znaczenie zależy od gałęzi prawa procesowego i praktyki . Istnieje wiele propozycji definicji dowodu. W związku z wieloznacznością pojęcia postulowano, by z niego zrezygnować. Na ogół jest nim czynność faktyczna prowadząca do uznania w postępowaniu przed organem stosującym prawo za prawdziwe twierdzeń co do okoliczności faktycznych mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zawisłej sprawy.

dywidenda

aktywa (najczęściej pieniądze) wypłacane właścicielom (wspólnikom lub akcjonariuszom w zależności od formy prowadzenia spółki kapitałowej) jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału.

dziedziczenie ustawowe

dziedziczenie według przepisów prawa spadkowego, mające miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu albo testament jest nieważny, albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Dziedziczenie ustawowe może odnosić się do całego spadku albo do jego części. Reguły dziedziczenia ustawowego opierają się na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa lub przysposobienia. W Polsce dziedziczenie ustawowe jest regulowane przepisami Kodeksu cywilnego w księdze czwartej pt. "Spadki". 

Developed in conjunction with Joomla extensions.